จอมบึงมาราธอน 2019 ครั้งที่ 34

กิจกรรมมีวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  GPS 13.620795, 99.587971 การแข่งขันในระยะทางมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน

จอมบึงมาราธอน เป็นงานวิ่งที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากนักวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ ก่อกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2528 โดยอาจารย์ของวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจการวิ่งเพื่อสุขภาพ มีอาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ และ อาจารย์สมจิต  สง่าพันธุ์ เป็นผู้ริเริ่ม   ครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมไม่ถึง 100 คน เก็บค่าสมัครคนละ 20 บาท เบอร์วิ่งทำขึ้นเองจากผ้าด้ายดิบ เขียนตัวเลขด้วยสีน้ำมัน ระยะทางวิ่ง 10 กม.  จุดเริ่มต้นอยู่ที่ถ้ำเขาบิน และเส้นชัยอยู่ที่ถ้ำจอมพล   จากวันนั้นงานวิ่งเล็กๆ ที่จอมบึงก็ถูกจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม จนกลายเป็นประเพณีของชาวจอมบึง ตลอดจนนักวิ่งเพื่อสุขภาพจากทั่วประเทศที่กล่าวขานกันว่า “ใครไม่เคยวิ่งสนามจอมบึง ไม่ใช่นักวิ่งที่แท้จริง”    นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีมากกว่า 5,000 คน ทุกปี ซึ่งนับว่ามากในช่วงเวลานั้น    ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้เพิ่มระยะทาง 21.1 กม. เข้าไปด้วย จึงเปลี่ยนชื่องานเป็น ” จอมบึงครึ่งมาราธอน” และในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ 72 พรรษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงเพิ่มการวิ่งมาราธอนระยะทาง 42.195 กม. ขึ้นอีกระยะหนึ่ง ชื่องานจึงเปลี่ยนเป็น “จอมบึงมาราธอน” จนถึงปัจจุบัน

นักวิ่งจำนวนมากกล่าวถึงสนามจอมบึงว่า เป็นสนามต้นแบบของการจัดวิ่ง เพราะที่นี่คือการริเริ่มให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์นักกีฬาในเย็นวันเสาร์ก่อนจะแข่งขันในวันรุ่งขึ้น ด้วยเหตุผลว่านักวิ่งจำนวนมากต้องเดินทางมาพักค้างคืนล่วงหน้า และไม่สะดวกในการหาอาหารรับประทาน งานเลี้ยงสังสรรค์จึงเป็นสีสันที่สร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งตลอดมา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้าเป็นสนับสนุนหลักของการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2544  จึงได้ใช้ชื่อการจัดการแข่งขันนี้ว่า “สสส.จอมบึงมาราธอน”

ถึงวันนี้ จอมบึงมาราธอนไม่ใช่งานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เปรียบเสมือนงานวิ่งของมหาชน ประกอบด้วยเสาหลักต่างๆ อันได้แก่ เสาหลักแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (รวมถึง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา)   เสาหลักที่สอง มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง   เสาหลักที่สาม ชุมชนในท้องถิ่น (รวมถึง อำเภอจอมบึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง สถานีตำรวจภูธรจอมบึง สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เทศบาลตำบลจอมบึง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โรงเรียนต่างๆ กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น)  เสาหลักที่สี่ นักวิ่ง (ผ่านเครือข่ายต่างๆ อาทิ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพภาคตะวันตก ชมรมวิ่งต่างๆ อาสาสมัครนักวิ่งในกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเพซเซอร์ กลุ่มสวีปเปอร์ กลุ่มแฟนซี กลุ่มการแพทย์ กลุ่มจัดหารายได้ ฯลฯ รวมถึง นักวิ่งตัวแทนคณะกรรมการมาตรฐานการจัดงานวิ่งในประเทศไทย)

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นแกนในการประสานงาน เพื่อสะท้อนผลงานของหมู่บ้านจอมบึงที่เป็น “งานประเพณีของชาวบ้านที่มีมาตรฐานสากล”  การผนึกกำลังจากเสาหลัก 4 เสานี้ ถูกคาดหวังว่าเป็นโมเดลสำหรับการ สร้างความยั่งยืนให้แก่จอมบึงมาราธอนต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 ในชื่อว่า “วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง”  ในปี 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผลให้สถาบันราชภัฏ
ทุกแห่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอยู่ภายใต้การบริหารของอธิการบดี ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช เปิดสอนใน 5 คณะ ได้แก่

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิทยาการการจัดการ
 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
standard-partner

จอมบึงมาราธอนได้รับอนุญาตจัดการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) และสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเซีย (AAA) ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งดำเนินงานภายใต้คำแนะนำของคณะทำงานมาตรฐานการจัดงานวิ่งในประเทศไทยเส้นทางการวิ่งของระยะมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนใช้เส้นทางซึ่งได้รับการวัดอย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์กรีฑานานาชาติเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558

จำนวนนักวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอนในแต่ละระยะ ตั้งแต่ปี 2012-2018


 

regnumber
จอมบึงมาราธอน 2018 ได้สร้างสถิติใหม่ในด้านการรับสมัคร นอกจากการสมัครครบจำนวนอย่างรวดเร็วแล้ว ยังมีนักกีฬามาราธอนเพิ่มเป็น 2 เท่าจากปีก่อน ทั้งยังมากกว่าระยะอื่นๆ เป็นที่สังเกตว่ากลุ่มนักวิ่งหญิงเพิ่มขึ้น

levelup

มีการริเริ่มที่เป็นการยกระดับการจัดการแข่งขัน เช่น ในด้านดำเนินการแข่งขัน ได้มีการวัดเส้นทางระยะมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน อย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์กรีฑานานาชาติ และได้มีการปรับระยะทางมินิมาราธอน ให้เต็ม 10 กม. และได้รับอนุญาตจัดการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) และสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเซีย (AAA) ภายใต้การการกำกับดูแลของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (AAT)   นอกจากนี้ ยังรับเอาคำแนะนำจากคณะกรรมการมาตรฐานการจัดงานวิ่งในประเทศไทย (สนับสนุนโดย สสส. และสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย) มาใช้ในการจัดการการแข่งขันด้วย

traffic

ความพยายามในการเพิ่มความปลอดภัยระหว่างเส้นทางได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้สัญจร โดยสามารถปิดการจราจรได้มากกว่า 90 เปอร์เซนต์

reg-data

เปิดลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561, 9:00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2561, 9:00 น. ยังไม่ต้องชำระเงินหลังสมัคร หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่ประกาศ จะใช้ระบบการจับฉลาก ผู้จัดจะประกาศผลการจับฉลากให้ทราบผ่านทางอีเมลในวันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 13:30 น.

 1.  ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
 2. ผู้สมัครต้องมีรายชื่อตรงกับหลักฐานบัตรประชาชน ในกรณีที่เป็นต่างชาติ ต้องมีรายชื่อตรงกับหลักฐานพาสปอร์ต
 3. ผู้สมัครที่ไม่ชำระเงินภายในกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
 4. หากมีผู้ลงชื่อสมัครในช่วงเวลาที่ระบุเกินกว่าจำนวนที่ประกาศรับสมัคร จะใช้วิธีการสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
 5. กรณีมีผู้ลงชื่อสมัครในช่วงเวลาที่ระบุไม่ครบตามจำนวน ให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

• ผู้สมัครระยะมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หรือเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2545

• ผู้สมัครระยะมินิมาราธอน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี หรือเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2550

8. การคำนวณกลุ่มอายุ คำนวณจาก ปี พ.ศ. 2562 ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด

9. กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในระเบียบการแข่งขัน

fee

 หมายเหตุ
 1. เหรียญและเสื้อผู้พิชิต สำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยภายในกำหนดเวลา การแข่งขันสิ้นสุดอย่างเป็นทางการ
  •  มาราธอน 7 ชั่วโมง
  •  ฮาล์ฟมาราธอน 4 ชั่วโมง
  •  มินิมาราธอน 3 ชั่วโมง
 2. ภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

data-race

1. ประเภทระยะทาง

ผู้ชนะเลิศในระยะทางมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน (Overall) ทั้งชายและหญิงที่มีสัญชาติไทย ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. ประเภทกลุ่มอายุ

นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยอันดับ 1-10 ประเภทมาราธอน ชาย/หญิง รับถ้วยเกียรติยศ

นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 ประเภทฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน ชาย/หญิง รับถ้วยเกียรติยศ
ผู้ชนะเลิศในประเภทระยะทางแล้ว ไม่สามารถรับรางวัลในประเภทกลุ่มอายุได้อีก