วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  GPS 13.620795, 99.587971

online_reg

มาราธอน 4500 คน

ฮาล์ฟมาราธอน 3500 คน

มินิมาราธอน 2500 คน

 

data_reg

  1. กรณีมีผู้ลงชื่อสมัครในช่วงเวลาที่ระบุไม่ครบตามจำนวน ให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
  2. หากมีผู้ลงชื่อสมัครในช่วงเวลาที่ระบุเกินกว่าจำนวนที่ประกาศรับสมัคร จะใช้วิธีการสุ่มทางอิเล็กทรอนิกส์
  3. ผู้จัดจะประกาศผลการจับฉลากทางอีเมล และประกาศผลในวันที่ 22 กันยายน 2561
  4. ผู้สมัครที่ได้สิทธิ์จากการจับฉลาก ต้องชำระค่าสมัครผ่านทางระบบชำระเงิน (Payment Gateway) ในวันที่ 22-24 กันยายน 2561
  5. ผู้สมัครที่ไม่ชำระเงินภายในกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
  6. ผู้สมัครต้องมีชื่อตรงกับหลักฐานบัตรประชาชน ในกรณีที่เป็นต่างชาติ ต้องมีชื่อตรงกับหลักฐานพาสปอร์ต
  7. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าที่กำหนด

• ผู้สมัครระยะมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หรือเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2545

• ผู้สมัครระยะมินิมาราธอน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี หรือเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2550

8. การคำนวณกลุ่มอายุ คำนวณจาก ปี พ.ศ. 2562 ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด

9. กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในระเบียบการแข่งขัน

เปิดลงทะเบียนออนไลน์

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561, 9:00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561, 9:00 น.

ยังไม่ต้องชำระเงินหลังสมัคร หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่ประกาศ จะใช้ระบบการจับฉลาก

ผู้จัดจะประกาศผลการจับฉลากให้ทราบผ่านทางอีเมลในวันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 13:30 น.

 

 

ratree

ratchabureetravelrestauranthotel