วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  GPS 13.620795, 99.587971

online_reg

มาราธอน 4000 คน

ฮาล์ฟมาราธอน 3000 คน

มินิมาราธอน 2000 คน

 

data_reg

  1. กรณีมีผู้ลงชื่อสมัครในช่วงเวลาที่ระบุไม่ครบตามจำนวน ให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
  2. หากมีผู้ลงชื่อสมัครในช่วงเวลาที่ระบุเกินกว่าจำนวนที่ประกาศรับสมัคร จะใช้วิธีการสุ่มทางอิเล็กทรอนิกส์
  3. ผู้จัดจะประกาศผลการจับฉลากทางอีเมล และประกาศผลในวันที่ 4 กันยายน 2560
  4. ผู้สมัครที่ได้สิทธิ์จากการจับฉลาก ต้องชำระค่าสมัครผ่านทางระบบชำระเงิน (Payment Gateway) ในวันที่ 4-7 กันยายน 2560
  5. ผู้สมัครที่ไม่ชำระเงินภายในกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
  6. ผู้สมัครต้องมีชื่อตรงกับหลักฐานบัตรประชาชน ในกรณีที่เป็นต่างชาติ ต้องมีชื่อตรงกับหลักฐานพาสปอร์ต
  7. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าที่กำหนด

• ผู้สมัครระยะมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หรือเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2543

• ผู้สมัครระยะมินิมาราธอน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี หรือเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2548

8. การคำนวณกลุ่มอายุ คำนวณจาก ปี พ.ศ. 2561 ลบด้วยปีพ.ศ.เกิด

9. กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในระเบียบการแข่งขัน

เปิดลงทะเบียนออนไลน์

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560, 8:00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560, 23:59 น.

ยังไม่มีการชำระเงินหลังสมัคร

ผลการจับฉลากจะประกาศให้ทราบ

ผ่านทางอีเมลในวันที่ 4 กันยายน 2560

21215844_10209795701878197_1502604528_o

ratree

ratchabureetravelrestauranthotel